Organizing Committee
 • Rongming Wang (Chairman, East China Normal University, China )
 • Bingzheng Chen (Tsinghua University, China)
 • Junyi Guo (Nankai University, China)
 • Taizhong Hu (University of Science and Technology of China, China)
 • Yijun Hu (Wuhan University, China)
 • Rongmin Li (Fudan University, China)
 • Shuanming Li (University of Melbourne, Australia)
 • Yi Lu (Simon Fraser University, Canada)
 • Guojing Wang (Suzhou University, China)
 • Hu Yang (Chongqing University, China)
 • Jingping Yang (Peking University, China)
 • Minghua Ye (East China Normal University, China)
 • Lihong Zhang (Tsinghua University, China)
Scientific Committee
 • Hailiang Yang (Chairman, University of Hong Kong, China)
 • Hansjoerg Albrecher (University of Lausanne, Switzerland)
 • Jun Cai (University of Waterloo, Canada)
 • Jan Dhaene (K.U. Leuven, Belgium)
 • Marc Goovaerts (K.U. Leuven, Belgium)
 • Rob Kaas (University of Amsterdam, The Netherlands)
 • X. Sheldon Lin (University of Toronto, Canada)
 • Jeffrey Pai (University of Manitoba, Canada)
 • Jostein Paulsen (University of Copenhagen, Denmark)
 • Hanji Shang (Fudan University, China)
 • Elias S.W. Shiu (University of Iowa, USA)
 • Jia-an Yan (Chinese Academy of Sciences, China)
 • Kam Chuen Yuen (University of Hong Kong, HK, China)
 • Weian Zheng (East China Normal University, China)
Powered by: Wei Cheng